BYGGELEDELSE

H+ARKITEKTER varetager byggeledelsen både på opgaver vi selv har projekteret og på projekter, hvor byggeledelsen er udbudt separat.

Vi styrer kerneområderne tid og økonomi med præcision og tilfører området en faglig indsigt i arkitekturen til gavn for både byggeprocessen og det færdige projekt.

H+ARKITEKTER har en dedikeret og erfaren afdeling for byggeledelse, der i dag varetager både mindre og meget store byggeledelsesopgaver.

God byggeledelse starter, inden byggepladsen åbner. Det er vigtigt, at byggeledelsen indtræder i processen allerede tidligt i granskningsfasen, da vi her kan kvalificere projektets økonomiske bæredygtighed og realiserbarhed bedst muligt.

Den nye skole til Vestegnen HF & VUC er i sommeren 2016 taget ibrug. H+ARKITEKTER varetog totalrådgivningen og byggeledelsen af den 4-etager nye skolebygning.

I de tidlige faser er mulighederne og frihedsgraderne for problemløsninger størst, og omkostningerne ved rettelser og ændringer mindst.
Noget, der kan være afgørende for, om tid og økonomi overholdes, og at projektet også under udførelsen udvikler sig til en succes.

Som byggeledere medvirker vi ved granskning af hovedprojektet, deltager i projektgennemgangsmøder med de valgte entreprenører og får skabt et fælles grundlag for udførelsen af det kommende byggeprojekt.

KLAR KOMMUNIKATION

For at lede et byggeprojekt sikkert igennem fra start til slut, kræves en dynamisk, slagkraftig og operationel byggeledelsesorganisation. Dialog og åbne samarbejder er vejen til et godt projektforløb, og vi har en lang tradition for at lede store, komplicerede byggeprojekter gennem konstruktive samarbejder.

Vi etablerer som noget af det første en klar kommunikationsplan mellem parterne - projektledelse, totalrådgiver, fagtilsyn, byggeledelse, drift og brugere. Det sikrer, at bygherrens interesser varetages bedst muligt, at totalrådgivers idéer formidles korrekt og hjælper til at forebygge konflikter og uklarheder undervejs.

SIKKER FREMDRIFT

Vi vurderer igennem hele byggeperioden projektet på metodevalg og bygbarhed og vurderer sandsynligheden for mulige budgetoverskridelser ved forskellige budgetforudsætninger.

En sådan risikovurdering giver mulighed for løbende kontrol af det samlede anlægsbudget og af den successive kalkulation.

Vi sikrer en kontinuerlig fremdrift gennem registrering af arbejdets stade, daglig opfølgning og eliminering af eventuelle forhindringer, inden produktionen begynder.

Nyt Herlev Hospital udvides med 50.000 m2. H+ARKITEKTER varetager byggeledelsen af den nye akutmodtagelse og kvinde-barn-center med børne- og fødeafdeling, ny sterilcentral og servicebygning som underrådgiver til Sweco. Ill:: Henning Larsen Architects

MANGELFRI AFLEVERING

En vigtig opgave inden for byggeledelse er at overvåge mangelafhjælpning og sikre, at byggeriet i alle henseender er færdiggjort inden aflevering til idriftsættelse.

Vi har særligt fokus på at sikre kvalitet og brugbarhed af D&V-materialet, så det lever op til bygherrens krav.

For at gennemføre den opgave benytter vi en række værktøjer, herunder før-afleveringsprocedurer og digitale mangelafhjælpningssystemer, så vi med sikkerhed kan overlevere et byggeri klar til ibrugtagning.