Gennem en årrække har H+ været rammeaftalerådgiver for Københavns Universitet (KU) på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Landbohøjskolens Have på Frederiksberg. Bygningsmassen indeholder en lang række fredede såvel som bevaringsværdige gruppe 1 bygninger. Det langvarige samarbejde har givet mulighed for en helhedsorienteret rådgivning.

Vi har under rammeaftalen foretaget tilstandsvurderinger og har bistået KU med en langsigtet prioritering for hensigtsmæssigt vedligehold af bygningsmassen. Herudover har H+ gennemført renoverings-, ombygnings- og transformationsopgaver i totalrådgivning. Området er udpeget som beskyttet kulturmiljø og i samarbejde med KU er der blevet udarbejdet en helhedsplan, der beskytter og fremtidssikrer kulturarven sideløbende med fornyelse og fremtidssikring af campus.

Historiske bygninger

Havens historiske bygninger er præget af arkitekterne Gottlieb Bindesbøll, Johannes Gnudtzmann, Martin og Christian Borch, Mogens Koch og Steen Eiler Rasmussen.

I 2020-21 gennemførte H+ en restaurering af én af de to fredede Bindesbøll-bygninger, der rummer nogle af de væsentligste, bevarede træk af Bindesbølls oprindelige storstilede, herregårdsagtige anlæg med en trefløjet hovedbygning og bag denne en ridebane, flankeret af lave staldlænger.

Restaureringen var nødvendiggjort af et utæt tag, der kombineret med 1970-ernes uhensigtsmæssige bygningstekniske løsninger havde medført råd og skimmel i tagkonstruktionen. I store træk omfatter projektet facade- og tagistandsættelser med nyt tag hængt med håndstrøgne vingetegl på fast undertag, udbedring af rådskader i tagværket, afledte tømrer-, snedker- og murerarbejder på vindskeder, kviste mm.

Bygherre

Københavns Universitet

Ydelser

Totalrådgivning

Lokation

Hovedstaden, Frederiksberg

Previous slide
Next slide

Tilbageførsel af oprindelige, arkitektoniske særtræk

Ifm. tagarbejderne blev også Bindesbølls oprindelige skorstenspiber retableret med den karakteristiske krone. Samtidigt blev vinduer og døre totalafrenset, snedkerudbedret, omkittet og linoliemalet. Facader blev partielt omfuget – alene hvor det var nødvendigt – og enkelte skadede sten udskiftet. Kælderdøren fra eftertidens renovering i 1970-erne blev ligeledes reetableret ud fra Bindesbølls oprindelige tegninger og detaljer, der i øvrigt blev registreret på bygningen og tvillinghuset på den modsatte side af plænen.

Nyindrettet tagetage

I forlængelse af de udvendige arbejder blev hele tagetagen, der rummer Hestemuséet, ombygget og nyindrettet. Tagfladen blev isoleret med træfiber for at undgå dampspærre samt afsluttet med linoliemalet panel i perlespont. Senere tilkomne gipsvægge blev fjernet og plankegulve delvist fornyet.

Tagetagen var oprindeligt uudnyttet, og tagværket var derfor ikke tilpasset lysninger for kvistene. Ved en ombygning i 1972 blev kvistene lukket, men museet ønskede dagslysforhold forbedret, og ved nyindretningen etablerede vi adgang til begge kviste mod haven – uden at ændre tagværket, da udformningen er et arkitektonisk særpræg. For at give etagen et mere imødekommende udtryk etablerede vi ny belysning på hele etagen.

Stor værdi ved tillidsfuldt samarbejde

Projektet blev løst under Coronapandemien med deraf afledte udfordringer og muligheder. I det sene forår fik KU mulighed for at fremrykke vedligeholdelsesopgaver på Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, da andre projekter var forsinket eller helt stoppet. Det var under forudsætning af, at de kunne løses på otte måneder. Hertil blev udvalgt fire gruppe 1 bygninger i Landbohøjskolens Have, der blev løst parallelt indenfor den stramme tidsplan. Det kunne alene lade sig gøre på baggrund af et langvarigt, tillidsfuldt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Det bidrog til en kort sagsbehandlingstid bl.a. ved tidlig varsling og forhåndsdialog.

Helhedsplan for beskyttet kulturmiljø

I kraft af sin status som beskyttet kulturmiljø (iht. planloven), har KU fokus på at bevare de kulturhistoriske træk og beskytte det særegne miljø. H+ har derfor udarbejdet en samlet helhedsplan, der gør en sådan prioritering operationel på hele Frederiksberg Campus. På én og same tid fastholder helhedsplanen mulighed for videre udvikling og implementering, ikke mindst af KU’s ambitiøse bæredygtighedsstrategi.

Helhedsplanen blev udarbejdet med inddragelse af en større gruppe interessenter med forskellige fagligheder for at sikre validiteten af værdisætningen og ikke mindst det ejerskab, der sikrer at den efterleves.

Bæredygtig tilgang på fredet bygning

For alle projekter i Landbohøjskolens Have har bæredygtighed høj prioritet – også for de fredede bygninger som Bindesbøll Pavillonen. Vores samarbejde som rammeaftaleholder gør det muligt at have en langsigtet tilgang. For eksempel er tagsten fra den pågående renovering af Gartnerboligen på forhånd anvist til brug for den forestående tagudskiftning på Universitetshospitalet for Store Husdyr ved grundig planlægning.

Bygherres fokus på bæredygtighed gjorde det muligt at etablere et samarbejde med PhD og Konservator, Kerstin Lyckman Gevert, der via sin forskning i traditionelle linoliemalinger, har udviklet historiske malingstyper med egenskaber som i 1800-tallet med meget lang holdbarhed.

Relaterede projekter

Rammeaftale for ATP Ejendomme

H+TNT varetager en 4-årig rammeaftale (2019-2023) om strategisk arkitekt- og bygherrerådgivning på ATP’s ejendomsportefølje øst for Storebælt. Rammeaftalen omfatter blandt andet opgaver inden for bygningsregistrering, modernisering,

Læs mere