Helhedsplan for Nakskov Havn

Nakskov er en gammel købstad og industriby, der i mange år har været udfordret med hensyn til arbejdspladser og bosætning. I den forbindelse har H+ udviklet et forslag til helhedsplan, der skal være med til at skabe en positiv udvikling af Nakskov som en levende og attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende.

Helhedsplanen rummer Nakskovs mange kultur- og naturrigdomme og binder helt bogstaveligt Nakskov Havn tæt sammen med fjorden, med historien og med bykernen.

Med helhedsplanen styrker og genfortolker vi Nakskovs historiske, kulturelle og naturlige spor – Et Nakskov med tydelige spor af fortiden – og stærkt på sporet af fremtiden.

Et Nakskov med tydelige spor af fortiden – og stærkt på sporet af fremtiden

I helhedsplanen bruger vi helt konkret Nakskovs kulturarv og naturarv i formgivningen af havnen og de omkringliggende byrum og skaber to distinkte havnekanter, der på hver sin side af Fjordstrædet sammenfatter Nakskovs mange kultur- og naturrigdomme:

Mod nord giver en klassisk urban ’hård’ havnekant plads til havnelivet og fortællingerne om Nakskovs stadig aktive industri- og købstadsliv – og hvor den centrale ’Forædlingsakse’ skaber nye muligheder for oplevelsen og udviklingen af Nakskovs unikke fødevareeventyr.

Mod syd styrker en moderne, grøn kystkant med lokale naturtyper og biotoper adgangen til vandet for alle, giver nye muligheder for sejlerliv og -turisme og gør færgelandets historiske og naturlige ophav helt nærværende.

Bygherre
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Ydelser

Helhedsplan

Areal
Nordkajen 42.000 m
Sydkajen 55.500 m
Havnebassin 61.000 m

I alt 158.500 m

Byliv på havnen

Ny Nakskov Havn kan opdeles i 5 primære rum med forskellige aktiviteter og grader af natur- og kulturliv:

01. Færgelejet, Honnørkajen, Sedimentpladsen og Mejerikarréen, hvor de prominente skibe lægger til, store events finder sted og en ny Forædlingsakse formidler Lollands fødevarefortælling. Hvor Solnedgangstrappen skaber mulighed for ophold og peger ud i fjordlandskabet, mens Sedimentpladsen kobler havnen sammen med bymidten via et nyt stisystem igennem mejerikaréens nye Bypomet.

02. Gæstefortøjningskajen bevares og udvides med flere bådpladser.

03. Det eksisterende Bådlaug og den lokal ånd bevares.

04. Fjordbyen (Mørtelværksgrunden). Et nyt attraktivt grønt boligområde, som del af havnerevet, med permanente bådpladser for beboerne med direkte afgang til fjordlivet. Gennem Fjordbyen løber en grøn passage som forbinder byen med den nye grønne Roebane og landskabet rundt om Nakskov.

05. Nakskov Friluftsstation. Hvor naturen fra Nakskov Fjord er til stede i form at et nyt stenrev, og hvor autocampere kan gøre et kort visit ved bådsætning af egen båd på rejse ud i fjordlandskabet.