H+TNT har i samarbejde med Postfunktionærenes Andelsboligforening (PAB) udarbejdet en helhedsplan for totalrenovering og ombygning af 401 boliger i Postparken med støtte fra Landsbyggefonden. Postparken er en almen boligbebyggelse opført i slutning af 1940’erne.

Ved gennemførelse af en helhedsplan er målet at opgradere og energirenovere bebyggelsen svarende til nutidig standard. Derudover at tilføre større boliger for at fastholde børnefamilier og etablere boliger med fokus på øget tilgængelighed.

Helhedsplanen omfatter 285 renoveringsboliger, 86 nye 2-etagers tagboliger, 30 boliger med øget tilgængelighed inkl. nyetableret elevator som er indarbejdet i den eksisterende bygningskrop samt renovering af 4 erhvervslejemål.

Derudover foreligger helhedsplanen en række tiltag såsom nye køkkener og badeværelser samt installationer. Energioptimering af klimaskærm med nyt tag og vinduer samt efterisolering af gavle. Udskiftning af de udvendige altaner til nye. Miljøsanering af alle nedrivningsarbejder samt udearealer med LAR, parkering og nedgravede affaldssystemer

Bygherre

Postfunktionærenes Andelsboligforening (PAB)

Ydelser

Totalrådgivning, Bygningssyn, Bygherrerådgivning

Areal

29.000 m2

Team

Enemærke og Petersen, MOE Rådgivende Ingeniører og Lea Nørgaard landskab

Lokation

Region Hovedstaden, Kastrup

H+TNT har udarbejdet tilstandsrapport med tilhørende 10 årig budget for drift og vedligeholdelse. Tilstandsrapporten har ligget til grund for den endelige helhedsplan. I forbindelse med rapporten er der foretaget miljøscreening så miljøfarlige stoffer var afklaret.

Beboerinddragelse

H+TNT har forestået alle processer med beboerhåndtering, beboerinddragelse med beboermøder, beboertilvalg samt i mindre grad assisteret bygherre i forbindelse med genhusning af beboere og erhvervsdrivende.

I forbindelse med projektet er der foretaget procesrådgivning med hovedvægt på den beboerdemokratiske proces hvor der har været afholdt workshops og møder samt tæt samarbejde med bebyggelsens byggeudvalg.

Tagboliger

Bebyggelsen havde et stort potentiale i at omdanne ejendommens ubrugte arealer til taglejligheder. De uudnyttede tomme loftrum i bebyggelsen er i projektet omdannet til 86 nye to-etagers taglejligheder med plads til børnefamilier. I tagetagen er der indrettet værelser.