H+ har forestået ombygning og renovering af Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS) på Panum Instituttet, herunder fælles studiecenter, kontorafsnit samt køkken- og mødefaciliteter. Formålet var at skabe attraktive og inspirerende rammer om den daglige dialog og kontakt mellem studievejledere, administrativt personale og de studerende – rammer der understøtter et godt universitetsmiljø og sikrer de bedst mulige forhold for de studerende og det personale. Bygningen er bevaringsværdig i klasse 3.

Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS) har før været brugt til meget forskelligartede funktioner med deraf følgende uhomogen indretning. Visionen for ombygningen var derfor at få skabt et design, der får de forskellige områder til at syne og føles som ét samlet afsnit – i behørig respekt for Panums markante 70’er arkitektur. 

I den forbindelse udarbejdede H+ en indretning- og ombygningsmanual for Bygningsstyrelsen som bygherre og opdragsgiver, i tæt samarbejde med KU SUND og brugerne, som med stort engagement involverede sig i denne sag. Der var blandt andet et ønske om at tilbageføre Panums oprindelige designløsninger men med afsæt i nuværende krav til indretning af kontor- og uddannelsesmiljøer.

H+ varetog brugerinvolvering, programmering, projektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse samt gennemførelse af 1-års eftersyn. Derudover bistod H+ med procesledelse samt projekt- og projekteringsledelse. Rådgivningen tog sit udgangspunkt i den nyeste viden inden for undervisningsbyggeri for at skabe et miljø, der bedst muligt udvikler og understøtter uddannelsesprocessen på Københavns Universitet.

Designmanual for ombygning og indretning af undervisnings- og studieområder

Som en del af opstarten af designmanualen forestod H+ indledende bygherrerådgivning i form af en række idéoplæg til en rokadeplan på Panum. Disse skulle illustrere, hvor og hvordan tre udvalgte områder; studiepladser, Makroskopisk Samling samt AUS kunne omorganiseres for bedre udnyttelse af eksisterende kvadratmeter. Alt dette med øje for forbedring af studie-, undervisnings- og arbejdsmiljø.

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Totalrådgivning løst under rammeaftale

Areal

1.000 m2

Team

Sweco A/S, Daal & Lindhardtsen, OJ Rådgivende Ingeniører A/S

Lokation

Hovedstaden, København N

Previous slide
Next slide

Designmanual med afsæt i originale design- og materialevalg

Som et resultat af de tre ombygningssager, udarbejdede H+ et oplæg til en designmanual, der tager afsæt i den karakteristiske og detaljerede farvepalet, der oprindeligt er udviklet af kunstneren Tonning Rasmussen i samarbejde med bygningsarkitekterne.

Designmanualen baserer sig endvidere på en række analyser af de eksisterende fælles arealer, en opsamling og registrering af både de originale design- og materialevalg samt de nye designløsninger. Manualen er en samling af de løsninger, tanker og idéer, bygherre ønsker at bevare og have i fokus ved løsning af fremtidige ombygninger i det oprindelige Panum.

Et tæt og langvarigt samarbejde med en fast samarbejdspartner

Gennem flere år har H+ som fast samarbejdspartner har oparbejdet et kendskab til både Panum som bygning og til KU SUND som organisation. Kendskabet til hinandens organisationer og den fælles tillid gjorde udslaget ved flere valg under projektforløbet.

På samme vis gjorde den gode relation sig gældende under projekteringsledelsen. Koordinering mellem arkitekt- og ingeniørprojektet blev løbende holdt op imod- og sikret løst i forhold til bygherres krav og ønsker, samtidigt med at der fra start til slut var et stort fokus på at lytte til de mange involverede parter, herunder bygherre, bygningsejer, driften, brugergrupper og myndigheder.

Det nye studieservicecenter ligger med både fysisk og visuel forbindelse til vandrehallen, hvilket skaber en større sammenhæng og overskuelighed. Naturligt dagslys bringes nu dybere ind i bygningen, og der er højere grad af udsyn til det fri for at understøtte et imødekommende og attraktivt studiemiljø.

Energirenovering med respekt for bygningens originale løsninger

Som en del af ombygningen er der udført energirenovering i form af efterisolering af de originale facaders brystningspartier. Der er endvidere udført udskiftning af eksisterende glas til mere energirigtigt glas som en del af udvidelsen af det eksisterende vinduesareal. Udover vægtning af faktorer som indeklima og miljøhensyn, var formålet med energi-
renoveringen at hente væsentlige energibesparelser og energieffektiviseringer i bygningen.

Den nyrenoverede bygning lever nu op til gældende energikrav.

Ombygning og renovering af en bevaringsværdig bygning

H+ er efter flere års erfaring med ombygning og renovering bekendt med Panum Instituttets mange originale og særlige kendetegn på det bevaringsværdige bygningskompleks.

De mange projekter har gjort, at H+ efterhånden har opbygget et stort kendskab til hvilke værktøjer og løsninger, der skal anvendes på de mange bygningsdele, som gentager sig flere stedet i bygningen.

Arbejdet med udskiftning af dele af facaden er i høj grad præget af videreførelse af de originale designløsninger og respekt for bygningens overordnede struktur.