H+ har varetaget total- og arkitektrådgivning på et bredt spektrum af restaureringsopgaver på det fredede bygningskompleks Medicinsk Museion. Projektet blev udført under en rammeaftale med Københavns Universitet og omfattede indvendige og udvendige restaureringer, der blev udført i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, bygherre, konservatorer, Nationalmuseet og tilknyttede samarbejdsparter.

Medicinsk Museion er et universitetsmuseum, der indsamler og udstiller den medicinske kulturarv og sætter sundhedsvæsenets forskning og praksis i et historisk, kulturelt og æstetisk perspektiv som en del af KU. Med sin lokation
i indre by er Museion en del af Frederiksstaden med dens mange fredede og bevaringsværdige palæer. Dertil fungerer Museion som uddannelsesinstitution for medicinstuderende og danner ramme for Ph.d.-forsvar og forskning.
Museet er indrettet i bygninger, hvoraf den ældste blev opført til Kirurgisk Akademi i 1787.

Med den omfattende restaurering vil Medicinsk Museion med stolthed udfylde sin plads i det smukke Frederiksstaden i mange år frem. Restaureringen blev i alle henseender udført med fremtidssikring for øje. Historiens præg og patina er bevaret, men bygningerne fremstår velholdte og som eksempel på vigtigheden af at kære sig for vores historiske bygningsmasse.

 

Bygherre

Københavns Universitet

Ydelser

Totalrådgivning løst under rammeaftale

Areal

2.500 m2

Team

Slots- og Kulturstyrelse, konservatorer, Nationalmuseet

Lokation

Region Hovedstaden

Danmarks ældste auditorium

Bygningerne er i sig selv en museumsgenstand, der danner en enestående ramme for udstillingerne. Udover udstillinger rummer Medicinsk Museion også kontorer og undervisningsmiljøer, herunder Danmarks ældste auditorium. Restaureringsarbejderne var ekstra komplekse som følge af de mange interessenter og funktioner, der skulle tages hensyn til, da bygningerne var i drift under arbejdet. 

Den omfattende restaurering blev i detaljen afstemt og godkendt i samråd med Slots- og Kulturstyrelsen, som var engageret i projektet fra de tidlige faser. Samarbejdet med styrelsen og tilknyttede specialister dannede grundlag for projektet – også i udførelsen, hvor specialiserede håndværkere og konservatorer blev håndplukket til opgaven.

Museets samling blev grundlagt i 1906 på privat initiativ af en gruppe københavnske læger, der ønskede at indsamle dokumentation om den sundhedsvidenskabelige udvikling, primært i Danmark.

Samlingen består i dag af over 250.000 genstande – langt de fleste indleveret af læger og apotekere.

Nyt ankomstområde

Med afsæt i krav til tilgængelighed skabes der et nyt greb i forhold til ankomst til Medicinsk Museion. Projektet er indledt i samarbejde med museet ved at klargøre kælderen under palæet til de lyse og indbydende udstillingslokaler, de er i dag. Med projektet ændres adgangen til museet. Den nuværende adgang via Bredgade vil fremover ske via gennemgang af gårdrummet og ind i den høje kælder, som efter renoveringen danner et værdigt adgangsområde til museet. Med det nye greb bringes gårdrummet med de istandsatte facader i spil og tilføjer Medicinsk Museion en oase for rekreativt ophold midt i København.

Som en del af projektet tilføjes to bygningsintegrerede elevatorer i hjertet af palæet. Projektet løses i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og museet.

Materialer og håndværk i fokus

Den høje bygningskulturelle værdi i Medicinsk Museions stillede høje krav til restaureringen, hvorfor en bred vifte af fagdiscipliner samt et større analyse-
arbejde blev aktiveret. Der blev udarbejdet en skades-og tilstandskortlægning af alle de mange sandsten og vinduer samt udarbejdet bore- og tyndslibsanalyser af puds og murværk.

Farvearkæologerne fra Nationalmuseet arbejdede som ”pigmentdetektiver”, og ved hjælp af deres indgående kendskab til historiske pigmenttyper samt modefarver og tapeter fra forskellige tidsperioder, kunne de afdække farver i rummene gennem tiden, ligesom de kunne afdække de mange lag linolie på vinduer, porte og døre. Disse analyser dannede grundlag for de arkitektoniske beslutninger i restaureringen.

Facaderestaurering

Analysearbejdet afslørede, til alles overraskelse, at hjørnebygningen Tietgens Gårds facader oprindeligt var malede. Inden restaureringen fremstod facaderne triste og skadede af cementpuds, men i dag pryder de Bredgade med en af byens ganske få linoliemalede facader.

Facaderestaureringen omfattede afrensning af puds og udbedring af murværk før facaderne blev genskabt i indfarvet kalkpuds changerende med de smukke rosa sandsten. Mycelium fra ægte hussvamp blev omfangsregisteret, og vi sikrede, at facader ikke blev lukket før alt var registreret som inaktivt. I alt blev 254 vinduer og porte afrenset, rådudbedret og prydet med håndsmedet beslåning i oprindeligt fjermønster.

Facadernes mange sandstensgesimser og ornamenter var generelt i en medtaget forfatning. En del af de største sten øverst på palæets facade skulle forankres på ny og kunne derefter konsolideres. Andre sten blev udbedret med fyringer og herefter bearbejdet. Mange andre sten stod ikke til at redde og skulle udskiftes og nyhugges. Det lykkedes at anskaffe Nexus sandstenen hertil fra det originale brud på Bornholm. Sideløbende foretog konservatorer rensning og restaurering af facadernes relieffer.