Medicinsk Museion er et universitetsmuseum i det oprindelige Kongelige Kirurgiske Akademi fra 1787 i indre København. Med en omfattende restaurering har H+ som totalrådgiver været med til at løfte den eksisterende bygningsmasse til et højere niveau ift. kontekst, arkitektur og funktion.

H+ varetog bygherre-, total- og arkitektrådgivning på et bredt spektrum af restaureringsopgaver på det fredede bygningskompleks . Opgaven omfattede både indvendige og udvendige restaureringer på en multifunktionel bygning i drift.

På sin lokation i indre København er Museion omgivet af prominente naboer som Amalienborg og andre fredede og bevaringsværdige bygninger.

Multifunktionel bygning

Ud over at fungere som udstillings- og eventbygning i det oprindelige Kongelige Kirurgiske Akademi, huser bygningen også forskningsenheder under Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, som er omdrejningspunktet for den sundhedsvidenskabelige forsknings-kommunikation. Dertil fungerer Museion som uddannelsesinstitution for medicin-studerende og danner rammen for forskning.

En kompliceret opgave som følge af de mange interessenter og funktioner, der skulle tages hensyn til, da bygningen var i drift under arbejdet.

Bygherre

Københavns Universitet

Ydelser

Totalrådgivning løst under rammeaftale

Areal

2.500 m2

Team

Slots- og Kulturstyrelse, konservatorer, Nationalmuseet

Lokation

Region Hovedstaden

Danmarks ældste auditorium

Medicinsk Museion favner kontorer, undervisningsmiljøer, herunder Danmarks ældste auditorium, samt udstillinger, arrangementer og events.

I udstilingslokalerne og Danmarks ældste auditorium blev der udført farvearkæologiske undersøgelser for at finde frem til rummenes oprindelige farveskala.

Museets samling blev grundlagt i 1906 på privat initiativ af en gruppe københavnske læger, der ønskede at indsamle dokumentation om den sundhedsvidenskabelige udvikling, primært i Danmark.

Samlingen består i dag af over 250.000 genstande – langt de fleste indleveret af læger og apotekere.

Forundersøgelser forud for
restaurering

Der blev gennemført en række forundersøgelser og registreringer forud for restaureringen af vinduer og facader samt udarbejdet en metode til restaurering af erstatningssten.

Det har mundet ud i en større restaurering af 2.200 m2 facade og 254 vinduer.

Tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen

Den omfattende restaurering blev i detaljen afstemt og godkendt af de relevante myndigheder, Slots og Kulturstyrelsen, som fra de tidlige faser var engageret i projektet. Ingen løsninger gik uden om deres bord, og det tætte samarbejde med styrelsen og tilknyttede specialister dannede grundlag for projektet – også i udførelsen, hvor specialiserede håndværkere og konservatorer blev håndplukket til opgaven.

Originale materialer i fokus

Medicinsk Museions mange forskellige overflader og materialer stillede høje krav til restaureringen, da en bred vifte af fagdiscipliner samt et større detektivarbejde skulle i spil. Eksempelvis skulle konservatorer udføre rensning og restaurering af reliefer på TietgensGård.

Farvearkæologerne arbejdede som ”pigmentdetektiver”, og ved hjælp at deres indgående kendskab til historiske pigmenttyper samt modefarver og tapeter fra forskellige tidsperioder, kunne de afdække, hvilke farver rummene havde haft gennem tiden, ligesom de kunne afdække de mange lag linolie på vinduer, porte og døre.

Click Here

Byggeskik

Forankringer af de store facadesten og gesimser blev gennemgået og beregnet, og de traditionsrige arbejdsmetoder blev beskrevet ved inddragelse af en af landets førende på området.

Der blev blandt andet håndsmedet beslåning med originalt fjermønster, og det lykkedes at få åbnet et ellers lukket stenbrud på Bornholm for at fremskaffe sandsten svarende til de originale, de steder hvor eksisterende sten var i for dårlig stand til at kunne konsolideres.