Kulturarv

Det er et privilegium at arbejde med vores kulturarv og både beskytte og udvikle den for fremtidige generationer. 

Vi har solid teknisk viden om historisk byggeskik, materialekendskab og kan finde de gode løsninger – både arkitektonisk og teknisk – der tilgodeser ønsket om udvikling og samtidigt bevarer de centrale værdier.

Løsninger der både rummer fortid, nutid og fremtid

Når man arbejder med et gammelt hus, skal man tænke sig om. At fjerne eller tilføje må ikke være resultatet af en pludselig indskydelse, men grundigt overvejet, baseret på viden og forståelse for den overordnede betydning. Når det er sagt, så kan vi heller ikke tillade os at skrive os selv helt ud af fortællingen. Vi efterfølger tit begavede arkitekter og bygmestre, så man er nødt til at stramme sig an! Man må have noget på hjerte og en ambition om, at også vores tid kan vise kvaliteter, der kan overleve i generationer.

Når vi skal transformere og modernisere en fredet bygning til nye funktion, udfører vi altid arbejdet med ydmyghed, der respekterer bygningens fredningsværdier.

 Vi respekterer bygningens overordnede struktur, samtidig med at vi indpasser de krav, der er til en moderne arbejdsplads. De nye lag skal leve op til den skønhed, originalitet, holdbarhed og brugbarhed, der ligger i det originale.

For at skabe en platform for et godt samarbejde arbejder vi ud fra en værdibaseret tilgang, der giver et fælles sprog på tværs af faglighed og bedre mulighed for at kunne beskytte de centrale fortællinger, samtidigt med at der bliver rum for den nødvendige udvikling. Historiske huse står ikke stille i tid, og bevaring er næsten umulig, hvis huset bliver musealiseret.

Den værdibaserede tilgang beskriver i praksis den bærende fortælling og sidefortællinger som et redskab til at prioritere og finde de muligheder, der er for indgreb, der ofte kan styrke den overordnede historie. 

Kulturarv

Fredede og bevaringsværdige bygninger kræver en særlig tilgang og speciel kompetence. I H+ har vi erfaring med alle faser i arbejdet fra teknisk gennemgang, analyser og værdisætning til samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen, fredningsnævn, kommuner – og de dedikerede håndværkere, der arbejder med denne type bygninger.

Bygninger der står i dag og i morgen

De mest bæredygtige bygninger er dem med lang levetid, og der ligger netop en stor bæredygtig værdi i transformation og renovering af eksisterende bygninger, der bevares og genanvendes og sikrer kulturarvsværdierne for fremtidige generationer.

Men renovering er ikke alene vigtigt for at bevare vores kulturarv – alt peger på, at det også er langt mere bæredygtigt at renovere frem for at bygge nyt, hvis man ser på det samlede CO2-regnskab. Når vi transformerer og renoverer bevaringsværdigt byggeri, så bygningen har fået styrket den arkitektoniske kvalitet, samtidigt med at bygningen nu lever op til gældende energikrav.

Betydningsfulde steder

Kulturarv handler ikke kun om bygninger men i lige så høj grad om de steder, der er blevet skabt af generationer – byrum, parker, landskab og strukturer. Ofte består de af elementer, der hver især ikke har særlig betydning, men er værdifuldt som et hele. Vi har den samme tilgang til bevaring og udvikling af disse steder, som vi har til individuelt beskyttede bygninger – det handler om at bevare og udvikle dem med respekt for historien og på en måde, hvor de tilføjelser og ændringer, vi laver, knytter sig til den overordnede fortælling og bidrager værdiskabende til stedet.

Inspiration: