H+ havde som totalrådgiver ansvaret for projektering, byggeledelse og arbejdsmiljø på betonrenoveringen på den bevaringsværdige Panumbygnings facade. Den komplekse opgave blev udført med den trafikerede Tagensvej på den ene side, og kontorer og laboratorier på den anden side, hvor driften skulle opretholdes under hele projektet.
Projektet omhandlede en omfattende renovering af de udvendige bærende betonkonstruktioner og udskiftning af betonaltanforplader på Panum.

Arbejdet med tunge elementer krævede tæt koordinering mellem arkitekt, ingeniør, entreprenør, byggeledelse og projektledelse for at sikre et bygbart, sikkert projekt underudførelse. H+ udførte indledende rådgivning, og forud for den samlede renovering blev der gennemført en omfattende registrering og screening af bygningens udvendige betonoverflader og skader.

Samlet blev der udført registrering af 20.000 m² facader og 10.000 m² betonrenovering, udskiftning af 450 altanforplader á 7 meter samt renovering af 1.000 m² betonfacade på elevator og ventilationstårne.

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Totalrådgivning løst under rammeaftale

Areal

20.000 m2 facade

Lokation

Hovedstaden, København N

Opgaven blev løst i tæt samarbejde med alle involverede parter for at tilgodese driften og brugere på Københavns Universitet.

I drift under udførsel

Alle arbejder blev udført sideløbende med driften. Der skulle især tages hensyn til kontormiljøer, laboratorier og områder, hvor der befandt sig forsøgsdyr, der var meget følsomme over for støj og vibrationer. Derfor skulle bore- og bankelyde minimeres, da de forplantede sig gennem byggeriet og kunne være med til at stresse dyrene og dermed ødelægge forsøgene.
Bygningens brugere blev inddraget for at få integreret de bedst mulige løsninger i projektet samt for at få koordineret og informeret ift. de tidspunkter, hvor der ville være støjgener. Støjende arbejde blev primært planlagt uden for normal arbejdstid samt i weekend, hvilket også var af hensyn til brugernes sikkerhed.

Byggepladslogistik og byggepladsledelse

Der var tale om en byggepladslogistisk svær opgave, da renoveringen foregik direkte ud til den befærdede Tagensvej. En kran med 90 meters udlæg (Danmarks største) blev funderet tæt op ad facade som følge af det smalle arbejdsområde.

Logistik og arbejdsmiljø krævede en projektnær byggeledelse, der kunne koordinere arbejdet på byggepladsen og sikre det rette fokus på risikoforhold. Indhejsning af betonelementer krævede fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og risikostyring ligesom der i projektet blev taget højde for koordinering med andre entrepriser.