H+ varetog ombygningsarbejder i forbindelse med indflytning af Center for Translational Neuromedicine (CTN) på Københavns Universitet på Panum Instituttet under vores rammeaftale, KU SUND, for Københavns Universitet. Ombygningsarbejderne omfatter renovering og etablering af GMO 1 & 2 laboratorier samt etablering af en ”dyrestaldsfilial”.

CTN arbejder primært med nye tilgange til undersøgelse og behandling af neurologiske sygdomme, bl.a. ved hjælp af fysiologiske- og billeddannelsesinstrumenter kombineret med celle- og genterapi. Afdelingen er én af Europas førende.

Ombygningen omfatter renovering/etablering af GMO 1 & 2 laboratorier med tilhørende personalesluse og sluse ved GMO 2-området, adfærdsstudierum til musestudier, samt etablering af en ”dyrestaldsfilial”, hvor mus der indgår i forskningen, er tæt på, hvor de skal bruges. I den forbindelse er der ved en ombygning indpasset en dekontaminerings-
sluse (kemi-sluse), hvor mus overføres fra ”hoveddyrestalden”.

Projektet er udført under vores rammeaftale for Københavns Universitet, hvor H+ som totalrådgiver har forestået projekteringsledelse, programmering, projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn. Projekteringen er gennemført som 3D-projektering under H+’s IKT-ledelse. H+ har endvidere varetaget indpasning af bygherreleverencer.
Ombygningen er udført, mens bygningen var i drift.

Bygherre

Københavns Universitet, Campus Service (CAS)

Ydelser

Totalrådgivning løst under rammeaftale

Areal

346 m2

Team

OJ Rådgivende Ingeniører A/S

Lokation

Hovedstaden, København N

Særlige krav til rumtryk

Ombygningen har medført omfattende ændringer i ventilationssystem, alarmovervågning, el- og belysningssystem, herunder tilpasning af CTS.

H+ sikrede, at all rummene i afsnittet overholder de specifikke trykkrav. Derudover har der været stort fokus i projektering og i særdeleshed under udførelsen på, at rummene efter ombygning er udført tætte mod omgivelserne med tætte døre og tæthed ved installationsgennemføringer. Vi havde derfor særligt fokus på daglige koordineringsmøder på pladsen, som sikrede, at byggeledelse og fagtilsyn varetog alle arbejder, der eksempelvis havde indflydelse på opnåelse af tæthedskrav.

Særlige installationer

Som en del af ombygningen er der etableret en kemisluse med trykstyring og interlock på dørene med plads til at kunne dekontaminere f.eks. en AEM-container før udgang fra området. Derudover  har vi etableret sug til LAF-bænk og operationsbord med on/off-spjældsstyring og alarm samt etablering af klimastyring til IVC-stativ via Scanclime.

Bæredygtigt fokus på genbrug af inventar

Med fokus på bæredygtighed er ombygningen gennemført med mest muligt genbrug af eksisterende inventar, installationer og belysningsarmaturer og med mindst mulig nedrivning, da laboratorieafsnittet blev moderniseret for kun fem år siden. Alle materialer er ikke-absorberende af hensyn til renholdelseskrav.
Kemi-slusen (H2O2- damp, Virkons) er lavet på stedet for at passe ind i den eksisterende bygning.